دوره های آمادگی آزمون

بهداشت حرفه ای

19
1 ساعت 44 دقیقه

بلایا و فوریت ها

5
2 ساعت 7 دقیقه

توانبخشی

28
50 دقیقه

آمار زیستی

7
2 ساعت

بررسی فوریت ها

18
1 ساعت 17 دقیقه

شما تدریس کنید

مراجعین را به اینجا ارجاع دهید

تجربیات را به همکاران آموزش دهید

چطور؟

شما نیازهای عموم مردم را بهتر از هر شخص دیگری می شناسید، پس می توانید موضوعات آموزشی مورد نیاز مردم را به آنها آموزش دهید و هزینه آن را دریافت کنید

شما می دانید چه تجربیات ارزشمندی را در طول سالهای کاری بدست آورده اید که برای سایر همکارانتان مفید خواهد بود، پس می توانید این تجربیات را به آنها آموزش دهید

No Course Found
No Course Found

جستجوی دوره